Site icon Sigma Taxi Kołobrzeg

Konkurs-500 zł

Sigma Taxi Kołobrzeg Konkurs , Taxi Kołobrzeg , Taxi Grzybowo , Taxi Ustronie Morskie , Taxi Dźwirzyno, Taxi Sianożęty , Taxi Rogowo

Konkurs Sigma Taxi – Kolejny konkurs już za kilka dni!!!!!!!!!!!!!

Zamawiaj Sigma Taxi Kołobrzeg  i Wygraj 500 zł .

Mili Państwo spośród wszystkich osób , które zamówią taksówkę w Sigma Taxi Kołobrzeg  w okresie od ……………….  do …………….. lub  udostępnią na FB post dotyczący konkursu i dodadzą komentarz – 500zł , rozlosujemy nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Pamiętajmy , że więcej zamówień równa się większa szansa na wygraną.
Może właśnie do Ciebie uśmiechnie się los i Rozpoczniesz dzień od informacji o wygranej.

Życzymy powodzenia.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ” ZAMAWIAJ SIGMA TAXI KOŁOBRZEG  I WYGRAJ 500 ZŁ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „ ZAMAWIAJ SIGMA TAXI KOŁOBRZEG  I WYGRAJ 500 ZŁ ” („Konkurs”). Konkurs jest przeprowadzany na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”).

2. Organizatorem/ Fundatorem Konkursu jest F.U.H. SIGMA PARTNER ANNA LUBIENIECKA , 78-123 SIEMYŚL , NIEŻYN 5D. NIP: 6711731043 , REGON 320171640.

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

5. Konkurs jest realizowany w celu promocji Korporacji Taksówkowej Sigma Taxi  jak również stron www.sigmataxi.eu , oraz www.taxikolobrzeg.pl , należących do Organizatora/Fundatora.

6. Konkurs trwa w dniach od ………………… r do ………………….. roku.
Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń udziału w Konkursie do godz. 24:00:00 dnia …………………….r.

7. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora/Fundatora, a także ich rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym). Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

9. Uczestnikiem Konkursu, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba uprawniona w myśl pkt 7 Regulaminu, która spełniła poniższe warunki:

– Zamówiła telefonicznie taksówkę oraz wykonała kurs , za który w finale została dokonana opłata za przejazd na rzecz kierowcy Sigma Taxi  za pomocą jednego z numerów telefonów opisanych w punkcie 10 lub udostępniła na FB post dotyczący w/w konkursu oraz dodała komentarz 500 zł

Zgłoszenie do Konkursu przez Uczestnika

10. Uczestnik w celu dokonania prawidłowego zgłoszenia Zobowiązany jest do Zamówienia taksówki w okresie od ……………………….. do …………………. taksówki w Korporacji Taksówkowej Sigma Taxi  za pomocą numerów telefonów :

– 530 856 856
– 19 777
– 570 002 100
– 530 358 358

NAGRODY W KONKURSIE

11. W niniejszym Konkursie przewidziano następującą nagrodę , która docelowo trafi do Jednego zwycięzcy:

1- Nagroda pieniężna w wysokości 500 zł

12. Płatnikiem podatku od wygranej , o której mowa w pkt 11 Regulaminu, jest Zwycięzca konkursu.

KOMISJA KONKURSOWA

13. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora/Fundatora. W skład Komisji wchodzą :
dwie osoby, będące Kierowcami w Korporacji Sigma Taxi  oraz Organizator/Fundator.

14. Do zadań Komisji należy:

a. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,

b. rozstrzygnięcie Konkursu (wyłonienie jednego numeru telefonu , za pomocą którego została prawidłowo zamówiona taksówka oraz sprawdzenie czy kurs odbył się i został zakończony uiszczeniem opłaty za przejazd taksówkarzowi w terminie od ………………. do ……………….. lub  czy  zwycięzca , opublikował na FB post dotyczący W/W konkursu oraz dodał komentarz o treści 500 zł. , zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

c. weryfikowanie prawa do nagrody,

d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY

15 . Warunkiem przyznania prawa do nagrody i jej wydania jest:

a . zamówienie telefoniczne taksówki oraz wykonanie kursu , którego w finale została dokonana opłata za przejazd na rzecz kierowcy Sigma Taxi  za pomocą jednego z numerów telefonów opisanych w punkcie 10 lub  opublikowanie na swojej tablicy FB postu dotyczącego W/W konkursu oraz dodanie komentarza o treści 500 zł.

b. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyznania prawa do nagrody i jej wydania

c. pisemne oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;

16. Niedopełnienie przez weryfikowaną osobę ww. wymogów, skutkuje utratą prawa do nagrody. Wówczas prawo do nagrody przepada, zaś prawo do nagrody przechodzi na kolejnego wyłonionego Uczestnika, którego numer telefonu został wybrany podczas ponownego losowania.

17 . Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody jeżeli:

a. nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie,

b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody,

c. odmówi podania swoich danych koniecznych do przekazania nagrody.

18 . Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej ……………………… roku.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

19 . Informacja o zwycięzcy zawierająca imię oraz pierwszą literę nazwiska będzie dostępna na stronie www. sigmataxi.eu po zakończeniu weryfikacji do dnia …………………..roku.

20 . Nagroda główna 500 zł zostanie dostarczona osobiście przez Organizatora / Fundatora lub przesłana za pomocą poczty lub kuriera na adres korespondencyjny podany przez Zwycięzcę najpóźniej do dnia …………………………..roku.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

21. Każda osoba może zgłosić pisemną reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie na adres Organizatora. Reklamacje rozpatruje Komisja.

22. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

23. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. Osobie składającej reklamacje przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

DANE OSOBOWE

24. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundator – F.U.H. SIGMA PARTNER ANNA LUBIENIECKA , 78-123 SIEMYŚL , NIEŻYN 5D. NIP: 6711731043 , REGON 320171640 .

25. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, w tym w celu przyjęcia Zgłoszenia w Konkursie, publikacji wizerunku na stronie internetowej www.sigmataxi.eu , wyboru zwycięskiego Zgłoszenia, powiadomienia Uczestnika o wygranej bądź jej braku oraz w celu przeprowadzenia ewentualnej procedury reklamacyjnej.

Taxi Dźwirzyno , Taxi Ustronie Morskie , Taxi Grzybowo , Taxi Rogowo , Taxi Sianożęty , Taxi Gąski , Taxi Mrzeżyno

Cennik Sigma Taxi Kołobrzeg

Sprawdź naszego Facebooka

Exit mobile version